Podmínky BĚHU PRO HOSPIC pro on-line registraci

Podmínky sportovní benefiční akce BĚH PRO HOSPIC 2017
 
Pořadatel: Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
 
Odesláním registračního on-line formuláře vyjadřujete souhlas s podmínkami běhu. Prosím, pozorně si je přečtěte.
 
Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se účastním běžeckého závodu Běh pro hospic, konaném ve Velkém Meziříčí dne 3.9.2017, na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit. Jsem si vědoma/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, o ochraně zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že Běh pro hospic, pořádaný Domácím Hospicem Vysočina, o.p.s. (dále jen „pořadatel“)absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při běhu vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při běhu vznikne.  
 
Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.
 
Beru na vědomí, že běh se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek je pořadatel oprávněn odsunout start běhu nebo zrušit běh dle aktuální situace. Startovné se v případě odsunutí běhu účastníkům nevrací.
 
V případě účasti mého nezletilého syna/ dcery na běžeckém závodě Běh pro hospic potvrzuji, že dítě poběží na vlastní nebezpečí a veškerou zodpovědnost za dítě nesu já.
 
Dávám svůj souhlas pro pořadatele běhu, aby mohli pořizovat a využívat obrazové a zvukové nahrávky z této akce, před i po ní, na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva.  
 
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona.