Odlehčovací služby

Posláním odlehčovacích služeb je umožnit těm, kteří pečují o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, potřebný odpočinek a prostor pro volný čas či vyřízení potřebných záležitostí. To naplňujeme přímým zastoupením pečující osoby a poskytováním potřebné pomoci a péče, přizpůsobené individuálním potřebám klienta, v jeho přirozeném domácím prostředí.

Co nabízíme?

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti

Komu jsou odlehčovací služby určeny

 • osobám s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby (osoby, které potřebují 24 hodinovou pomoc druhé osoby)
 • pečujícím o tyto osoby

Komu odlehčovací služby určeny nejsou

 • osobám, které nejsou závislé na pomoci jiné osoby, resp. osobám, o které druhá osoba nepečuje
 • osobám, které vyžadují speciální zdravotní péči (př. zdravotní úkony, které jsou v kompetenci zdravotníka a nejsou zajištěné zdravotnickým zařízením)
 • osobám s nezaléčeným psychiatrickým onemocněním
 • osobám závislým na návykových látkách

Podmínky pro poskytnutí služby

 • klientovo bydliště je v okruhu do 25 km od sídla našeho střediska v Novém Městě na Mor., Jihlavě nebo Velkém Meziříčí
 • služby jsou poskytovány v době pondělí – pátek 8:00 – 18:00, případně dle dohody
 • jednomu klientovi můžeme poskytnout max. 40 hodin odlehčovacích služeb měsíčně – toto opatření vychází zejména z důvodu, abychom mohli službu (resp. odpočinek) poskytnout více potřebným osobám.

Jak požádat o přijetí

Pondělí – pátek od 9:00 do 15:00 osobně nebo na tel. čísle jednotlivých středisek:

Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 115, telefon: 731 679 932, 739 511 433

Velké Meziříčí: Nad Gymnáziem 464, telefon: 739 507 587, 739 507 584

Jihlava: Žižkova 89, telefon: 731 604 300, 731 604 301

Vzhledem k terénní povaze služby je lepší si osobní schůzku sjednat předem po telefonu.

Ceník za poskytnutí odlehčovacích služeb

100 Kč / hod podle skutečně spotřebovaného času – pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou  hodinu, výše úhrady se poměrně krátí

5 Kč / km        doprava ke klientovi

100 Kč             zapůjčení  koupacího lůžka

Na úhradu odlehčovacích služeb je možné využít sociální dávku „Příspěvek na péči“.
O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném Úřadu práce trvalého bydliště žadatele.
S vyplněním a podáním žádosti vám může pomoci naše sociální pracovnice.

Navazující služby

Domácí hospicová péče

Služba pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké, kteří se rozhodli pečovat o svého nemocného v domácím prostředí.

Rodinný pokoj na ODN v nemocnici Nové Město na Moravě

Možnost doprovázet svého umírajícího blízkého ve zdravotnickém zařízení.

Poradna Alej – pomoc v nemoci a zármutku

Poradenské služby a doprovázení v zármutku. Tato služba je určena vážně nemocným lidem, jejich blízkým a truchlícím pozůstalým.

Domácí zdravotní služby

Možnost provedení zdravotních úkonů, které jsou v kompetenci zdravotních sester, v domácím prostředí klienta

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Dokumenty ke stažení

Vstupní informace pro klienty Odlehčovacích služeb

Smlouva o poskytování Odlehčovacích služeb